1. Generelt:

1.1 Handelsbetingelserne gælder med mindre andet er aftalt:
Følgende handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem kunder og Spellbound.
Betingelser kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

2. Alene salg til erhverv:
Spellbound har intet salg til private.

3. Priser:
Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms.
Priserne er med forbehold for trykfejl, pludselige ændringer i leverandørpriser, valuta, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte service.

4. Betaling:
Betalingsbetingelserne er – netto kontant – med mindre andet er forudgående, skriftligt aftalt.
For betaling senere end forfaldsdagen tillægges morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

5. Levering og fragt:

Spellbound kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, som ikke skyldes Spellbound’s forhold, men vil altid bestræbe sig på rettidigt at informere om eventuelle ændringer i den aftalte leveringstid.

Spellbound er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen skyldes force majeure, jf. punkt 11.3.

6. Fejl og mangler:
Spellbound kan ikke gøres ansvarlig for manglende funktionsevne eller eventuelle opståede fejl og/eller mangler ved 3. parts software, herunder men ikke begrænset til CMS systemer, plugins m.v. 

7. Produktspecifikationer og tekniske forhold:

Produktspecifikationer for et givent produkt er de gældende på salgstidspunktet.

Spellbound kan ikke drages til ansvar for evt. senere ændringer af produktspecifikationer eller af tekniske forhold.

8. Reklamationsret:
Spellbound modtager ikke og videreformidler ikke garantikrav.

9. Parternes beføjelser i anledning af mangler:
9.1 Købelovens begrænsede anvendelse:
Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er Spellbound ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven.

9.2 Spellbound’s beføjelser:
Ved eventuelle mangler kan Spellbound frit vælge at afhjælpe manglen, at give nedslag i købesummen og/eller at foretage omlevering.

Køber er således ikke berettiget til at ophæve købet før Spellbound har udnyttet sin afhjælpnings-, nedslags- og/eller omleveringsret.

Såfremt Spellbound vælger at afhjælpe en mangel har Spellbound op til tre afhjælpningsforsøg pr. reklamation. Såfremt manglen ikke er afhjulpet efter det tredje afhjælpningsforsøg, skal Spellbound senest tre arbejdsdage efter modtagelse af meddelelse herom fra køber, meddele køber, hvorvidt Spellbound vil give et nedslag i købesummen eller foretage omlevering efter Spellbound’s valg.

9.3 Købers mangelsbeføjelser:

Køber er pligtig at tåle Spellbounds’s udøvelse af beføjelser efter punkt 10.2.

Køber er endvidere først berettiget til at hæve et køb eller forlange erstatning, når der er forløbet 5 arbejdsdage fra købers underretning til Spellbound om, at manglen ikke er afhjulpet efter punkt 10.1. Såfremt Spellbound omleverer eller giver nedslag i købesummen, er køber dog ikke berettiget til at hæve købet eller forlange erstatning.

10. Erstatningansvar:
10.1 Ansvarsgrundlag:
Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er Spellbound ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven og dansk rets almindelige regler.

10.2 Ansvarsbegrænsning:
Spellbound’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab.

Spellbound hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab.

Spellbound er uden ansvar for forsinkelse eller tab, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

10.3 Ansvarsfrihed – force majeure:
Spellbound er ansvarsfri, såfremt følgende forhold hindrer opfyldelse af parternes aftale eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Spellbound:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Spellbound’s opfyldelse af aftalen. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Spellbound kan vælge mellem at annullere en ordre overfor køber eller udskyde dens opfyldelse. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt opfyldelse kræve erstatning eller gøre andre krav gældende mod Spellbound.

10.4 Maksimeret erstatningsbeløb:
Erstatningsbeløbet overfor Spellbound kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

11. Produktansvar:
Spellbound kan pålægges produktansvar som mellemhandler efter produktansvarsloven.

12. Ejendomsforbehold:
Spellbound forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostningerne, renter m.m. er betalt fuldt ud.

13. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem Spellbound og køber skal afgøres efter dansk ret – med udelukkelse af CISG og danske international privatret – med Retten i Hillerød som værneting.

14. Immaterielle rettigheder:
Brug af uddrag, billedmateriale eller anden gengivelse af materiale kun med Spellbound’s skriftlige tilladelse.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.